●buruburu●
●kurukuru●
●ribbon
●goshigoshi●
●ceva●
●mene●
●korokoro●
●guruguru●
●patapata●
●neko●
●neko●
●surusuru●
●koma●●もどる●